PKN
Hervormde gemeente Wjelsryp-Baaium
 
Beleidsplan herf. gemeente Wjelsryp-Baaium Beleidsplan herf. gemeente Wjelsryp-Baaium
 Beleidsplan  Hervormde gemeente Wjelsryp -Baaium
 VISIE

Met open ogen

Met open ogen  was het thema van de startzondag 2018. Dit thema karakteriseert wie wij zijn als gelovigen.
Wij leven met open ogen naar God toe. Wij herkennen God in zijn zoon Jezus Christus.
Hij verkondigde het koninkrijk van God, het rijk van vrede en recht voor ieder mens. In het leven, lijden, sterven en opstaan van onze Heer hebben Gods liefde en vergeving gestalte gekregen.

Met open ogen staan wij in het leven van nu, in een tijd van welvaart en grote mogelijkheden, van toenemende automatisering en individualisering, een tijd ook waarin veel oude verbanden zoals de kerk op losse schroeven komen te staan.
Als we ons bezighouden met de mogelijkheden, vragen en problemen van deze tijd is voor ons leidend dat God ons heeft gemaakt, dat Hij ons ontmoeten wil en dat Hij ons lief heeft. In antwoord op Gods liefde voor ons, stellen wij ons vertrouwen op Hem.
Als volgelingen van Jezus Christus willen wij in alle bescheidenheid een antwoord geven op de vraag wat God hier en nu van ons vraagt. Ieder mens is uniek, ook in zijn of haar beleving van het geloof.  In alle verscheidenheid ligt onze eenheid in het geloof in God.

Met open ogen staan wij in een lange kerkelijke traditie. Daarin willen we allereerst volgelingen en leerlingen van onze Heer Jezus Christus zijn.
Leidraad en inspiratiebron vormen voor ons de Bijbel en de Apostolische Geloofsbelijdenis. Wij maken deel uit van de Protestantse Kerk in Nederland.

Met open ogen tekent ook de omgang met elkaar in onze gemeente.
Geïnspireerd door de Heilige Geest  bieden wij ruimte aan elkaar in onze kerkelijke gemeenschap en willen wij gastvrij zijn voor iedereen. 
Als leerlingen van Jezus  komen wij samen rond Gods woord, vieren wij avondmaal en doop. Wij hebben  een open oog  voor de wereld om ons heen en voor elkaar. Via  verschillende activiteiten in onze gemeente verdiepen we ons geloof  en ondersteunen we elkaar waar nodig.


DE  EREDIENST


Waar gaat het om

In de eredienst komen we als gemeente van onze  Heer Jezus Christus samen.
We richten ons op de ontmoeting met God. We bidden en zingen, we lezen uit de bijbel en horen naar het Woord van God voor ons leven van elke dag.


Wat zien we in onze gemeente

Iedere zondagmorgen is er een dienst in de kerk van Wjelsryp. Een keer in de maand, meestal de derde zondag, is er dienst in de kerk van Baaium.
Kinderoppas en tienernevendienst bestaan niet meer vanwege gebrek aan belangstelling. De kindernevendienst is er elke zondag, maar zoekt naar nieuwe wegen omdat het aantal kinderen dat komt drastisch is teruggelopen. Zij maakt gebruik van het leesrooster van Vertel Het Maar. 
In de vieringen wordt in grote lijnen de orde van dienst uit het Dienstboek van de Protestantse Kerk aangehouden. Er is ruimte om de dienst te verrijken met andere vormen van liturgie, zoals moderne muziek, filmpjes via de beamer, sketches enzovoorts. De beamer vervult hierin een belangrijke rol.
Vijf keer per jaar wordt het avondmaal gevierd, waarvan één viering op Goede vrijdag. Iedereen die Jezus Christus als Heer aanvaardt, wordt uitgenodigd deel te nemen aan het avondmaal. Ook kinderen worden uitgenodigd.
De doop wordt gevierd wanneer ouders hierom vragen. Over de aanvraag van de doop beslist de kerkenraad. Voorafgaand aan de doop vindt een gesprek plaats met de ouders.
Gedurende het jaar zijn er meerdere bijzondere diensten, zoals  Kerstavond, Eerste Kerstdag, Oudejaarsavond, Nieuwjaarsdag,  Wintersjongen, Kind en Schooldienst, Bidstond, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag, Hemelvaartsdag, Simmersjongen, Startzondag, Dankstond, laatste zondag van het kerkelijk jaar waarin we de namen noemen van hen die overleden zijn.
De diensten op Kerstavond en Stille Zaterdag worden door gemeenteleden voorbereid en uitgevoerd. De dienst op Eerste Kerstdag is een zangdienst in samenwerking met koor 'De Lofstem' en korps 'Concordia'.
Simmer- en wintersjongen is een gezamenlijke dienst met omliggende gemeentes.
Bij de voorbereiding en uitvoering van deze diensten zijn meerdere gemeenteleden betrokken. Dit gebeurt op incidentele basis, de liturgiecommissie is opgehouden te bestaan.
Elke tweede zondag van de maand is er koffiedrinken. Meestal gebeurt dit voorafgaande aan de dienst, in de vakantietijd na afloop van de dienst.


Waar willen we aandacht aan besteden

Zowel jongeren als de middengeneraties komen nauwelijks naar de dienst op zondagmorgen. In die zin zijn we voor een groot deel een vijftigplus gemeente geworden. Dit gegeven vervult ons met zorg voor de toekomst. De vraag hierbij is, hoe gaan we hiermee om. Zien we deze ontwikkeling als onomkeerbaar, of zien we mogelijkheden andere generaties aan te spreken?
Achterliggende vraag hierbij is,  houden we vast aan de traditionele vorm van vieren zoals we die kennen en in hoeverre zijn we bereid andere vormen van vieren te ontwikkelen en te omarmen?

Een andere belangrijke factor is het interieur van de kerk. Vraag hierbij is of de huidige opstelling van banken en achter elkaar zitten nog past bij de wensen en verlangens van deze tijd. Als belangrijk speerpunt werd op de gemeenteavond in november 2018 de onderlinge sfeer genoemd.
Omdat de meeste kerkgangers achterin plaatsnemen, wordt de afstand tussen predikant en gemeente groter. Een aantal kerkgangers heeft moeite met het zitten in de banken.
Hoe kunnen we rond en tijdens de kerkdienst aan een goede sfeer in de gemeente  werken?

Er bestaan verschillende opties voor zangdiensten.
Er is een 'rop maar raak'-dienst gehouden op zondagavond.
Een mogelijkheid is een zangdienst op de zondagmorgen. Naast het zingen van een aantal bekende en geliefde liederen ('rop mar raak!') zouden we een nieuw lied kunnen aanleren. Verschillende mensen zouden hun keuze voor een lied kunnen toelichten. En we zouden bij de overdenking op zoek kunnen gaan naar het verhaal achter een lied.
Het hier beschreven voorstel zal in 2020 worden uitgevoerd, waarna een evaluatie zal plaatsvinden.

Het is belangrijk nieuwe of onbekende kerkgangers welkom te heten en op te vangen. Zij moeten zich niet verloren voelen. Dat is een taak voor de hele gemeente, voor de kosters in het bijzonder.


PASTORAAT


Waar gaat het om

God is het om mensen te doen. In Christus Jezus is Hij onder ons gekomen. Jezus zoekt mensen op. Midden in hun leven, in hun wel en wee.
In navolging van Jezus Christus zien we pastoraat als wezenlijk onderdeel van ons gemeente zijn. Hierbij gaat het om persoonlijke ontmoetingen of in groepsverband.
Pastoraat is een zaak van de hele gemeente. Het omzien naar elkaar. Predikant en ouderlingen hebben hierin een bijzondere taak.


Wat zien we in onze gemeente

Gemeente
Er is de pastorale zorg van de gemeenteleden. We zijn allemaal 'omtinkers' voor en met elkaar. Dat uit zich op verschillende manieren. Mensen geven door als er iets is, sturen een kaartje of gaan spontaan op bezoek.

Ouderlingen
Daarnaast is er het georganiseerde pastoraat. Dit berust bij de ouderlingen. Dat krijgt vorm in het persoonlijk huisbezoek en in situaties als eenzaamheid, ziekte, scheiding, rouw, ontslag e.d.
We moeten vaststellen dat lang niet iedereen op het persoonlijk huisbezoek zit te wachten. Het is aan de ouderling uit te zoeken waar en wanneer huisbezoek op prijs wordt gesteld.
Samen met de predikant organiseren en verzorgen de ouderlingen eenmaal per jaar een ronde groothuisbezoeken.
De jeugdouderling brengt een bezoek na geboorte van een kind. Dit geldt voor alle kinderen die geboren worden, dus ook bij niet-gemeenteleden. Ook bezoekt de jeugdouderling gezinnen met jonge kinderen.
Ouderlingen en predikant komen gemiddeld eens in de vijf weken bij elkaar in het ouderlingenberaad.  Deze bijeenkomst heeft tot doel elkaar te informeren, bijzonderheden te delen en er is ruimte voor toerusting.

Predikant
De predikant draagt de zorg voor het crisispastoraat, waarbij hij/zij zo nodig ondersteund wordt door de ouderlingen. Crisispastoraat is de zorg en aandacht bij ernstige ziekte, overlijden, rouw, relatieproblemen, psychische problemen en geloofsvragen.

Ouderenpastoraat
Het ouderenpastoraat is een zaak van de ouderlingen en de predikant.
In het algemeen leven mensen langer en blijven langer vitaal. Daardoor komt de leeftijdsgrens van bezoekwerk aan ouderen ook hoger te liggen.
De groep gemeenteleden ouder dan 75 jaar wordt door de predikant en de ouderlingen bezocht. Vaak is er ook een relatie met het crisispastoraat.

Jongerenpastoraat
Het jongerenpastoraat kent een meer collectieve benadering dan individuele zorg.
Veel jongeren trekken na hun middelbare school weg uit de dorpen of hebben weinig of geen belangstelling voor geloof en kerk. Het is niet eenvoudig om hierbij jeugdwerk te ontwikkelen. Catechese aan tieners, jeugddiensten, tienernevendienst en jeugdraad bleken de afgelopen jaren niet meer mogelijk.
Per jaar en per situatie zal gekeken moeten worden wat mogelijk is.

Elk jaar wordt in november vier keer een uur basisschoolcatechese georganiseerd voor de bovenbouw van de basisschool. Deze catechese wordt verzorgd door de predikant.
Voor de tieners is er KAR, Kristus As Routeplanner. Op dit moment worden enkele malen per jaar blokken georganiseerd. Het gaat om een mix van doe-vormen en op een speelse manier vertrouwd raken met de basis van het geloof. De leiding ligt in handen van jeugdouderling en gemeenteleden.
Er is ook kindernevendienst, zie onder Eredienst.
Daarnaast is er de jeugdclub.
In 2019 gingen vier jongeren uit onze gemeente mee met de World Servants. Een prachtig initiatief, wellicht kan hier een vervolg op komen.


Waar willen we aandacht aan besteden

In onze tijd zien we een toenemend – ieder voor zich – individualisme. Deze trend heeft zich in meer of mindere mate ook in onze harten en hoofden genesteld. Aandacht voor een ander en gemeenschapszin zijn niet meer vanzelfsprekend. In de gemeenschap van onze Heer Jezus Christus gaat het om één zijn in de Heer, om onderlinge verbondenheid en om omzien naar elkaar. Het is voor ons een opgave én een uitdaging om woorden als gemeente en verbondenheid vast te houden en werkelijke inhoud te geven.
Pastoraat, in welke vorm ook, gaat tegen de stroom van de tijd in en is van grote waarde. Naarmate de beschikbaarheid van predikanten en ouderlingen minder wordt en gemeentes door meer samenwerking groter worden, zal het onderlinge pastoraat in dorpen van meer belang worden.
De vraag hierbij is, hoe kunnen we werken aan onderling pastoraat?

In het jeugdwerk is het verstandig niet te denken in grote aantallen. Dat is op dit moment niet realistisch. Er wordt meer gevraagd om de bescheidenheid van het zaaien van het evangelie en om vertrouwen op de groeikracht van de Heilige Geest.
Aan de ene kant kunnen we aansluiten bij  kinderen en tieners door middel van kindernevendienst, KAR en basisschoolcatechese, aan de andere kant kunnen we ouders van jonge kinderen benaderen. Veel jeugdwerk hangt samen met de bereidheid van ouders een bijdrage te leveren.

De opkomst van kinderen voor de kindernevendienst is zeer wisselend, soms zijn er meerdere kinderen, soms geen.
De kindernevendienstcommissie zoekt met kerkenraad en gemeente  naar nieuwe wegen en mogelijkheden om het evangelie aan kinderen in de basisschoolleeftijd door te geven.


DIACONIE


Waar gaat het om

Een belangrijk verhaal in de bijbel is het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Jezus liep niet met een boog om mensen heen, maar ging op hen af en hielp hen in hun nood. Aan ons als zijn volgelingen vraagt hij hetzelfde te doen. Het college dat zich hiermee het sterkst bezighoudt, is dat van de diaconie. De kerntaak van de diaconie is zich in te zetten voor mensen, dichtbij en ver weg, die in nood verkeren. Op deze manier proberen zij de gerechtigheid van God zichtbaar te maken.


Wat zien we in onze gemeente

De diakenen vergaderen ongeveer tien keer per jaar en houden zich bezig met de volgende taken:
verzorgen van de bloemengroet in de kerkdienst, de bloemengroet is er voor ouderen en voor wie wel een bloemetje als bemoediging kan gebruiken. Collecteren in de dienst en informatie beschikbaar stellen over de projecten die worden ondersteund door besteding diaconale gelden
Financiële ondersteuning jeugdwerk, zendingscommissie en soms ander gemeentewerk voorbereiden en verzorgen van de viering van het Heilig Avondmaal.
Er bestaat ook de mogelijkheid om na de viering van het Avondmaal in de kerk het avondmaal aan huis te vieren bij mensen die niet meer in de kerk kunnen komen.
Organiseren en financieren van adventsmaaltijd en kerstattenties
Organisatie van kerstpakketten voor minderbedeelden in de dorpen
Bijwonen regionale diaconievergaderingen
Beheer onroerend goed
Beheer kerktelefoon
Bestellen en verspreiden van het blad Elisabet met Pasen en Kerst
Bij toerbeurt meedraaien als koster
Organisatie etentje alleenstaanden

Administratie
De financiële administratie wordt door een diaken of vrijwilliger uit de gemeente gedaan. Deze verzorgt ook de begroting en de rekening. De boekhouding wordt jaarlijks gecontroleerd door een accountantskantoor.

ANBI
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de protestantse gemeente te Wjelsryp-Baaium. De financiële gegevens worden daarom gepubliceerd op de website.

Waar willen we aandacht aan besteden

De diaconie richt zich op ondersteuning van mensen  in de directe omgeving. Dat kan plaatselijk maar ook regionaal zijn. Het kan gaan om persoonlijke hulp aan mensen, financieel of met goederen, of om bijvoorbeeld steun aan de voedselbank.

Het jaarlijks etentje voor alleenstaanden blijkt in een behoefte te voorzien. Vorig jaar is een boottocht voor oudere gemeenteleden georganiseerd. De diaconie richt zich op het geregeld organiseren van bijeenkomsten waarin aandacht is voor alleenstaanden, ouderen of mensen die het minder hebben.

De diaconie onderzoekt de mogelijkheden om structureel meer geld uit te geven, aan projecten zoals de  wintermarkt, of  aan diaconale doelen dichterbij.


BEHEER


Waar gaat het om

Al in het Oude Testament lezen we over het financiële beheer van de tempel. Daarbij gaat het om de balans tussen inkomsten en uitgaven. In dezelfde geest beheren de ouderling-kerkrentmeesters alle bezittingen en geldstromen binnen de gemeente Wjelsryp-Baaium. Ze dragen, met hulp van vele vrijwilligers, actief bij aan het organiseren van erediensten en andere zaken.


Wat zien we in onze gemeente

De kerkrentmeesters vergaderen één keer per drie maanden of vaker als dat nodig is.

Personeelszaken
In de gemeente Wjelsryp-Baaium is een parttime predikant voor 50% werkzaam.
Er zijn drie organisten die de erediensten begeleiden tegen een vrijwilligersvergoeding.

Administratie
De financiële administratie wordt door een kerkrentmeester of een vrijwilliger uit de gemeente gedaan. Deze verzorgt ook de begroting en de rekening. De boekhouding wordt jaarlijks gecontroleerd door een accountantskantoor.
De ledenadministratie wordt verzorgd door de kerkrentmeesters.
Het beheer en de financiële administratie van de beide kerkhoven wordt gedaan door een vrijwilliger. Deze legt één keer per jaar verantwoording af tijdens een vergadering van de kerkrentmeesters.

ANBI
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de protestantse gemeente te Wjelsryp-Baaium. De financiële gegevens worden daarom gepubliceerd op de website.

Gebouwen en andere bezittingen
Enkele jaren geleden is het geheel gerestaureerde kerkgebouw van Baaium overgedragen  aan de Stifting Âlde Fryske Tsjerken.
Onze gemeente beschikt nu over de volgende gebouwen:
kerk te Wjelsryp
consistorie te Wjelsryp
vergaderruimte Tsjerkehûs te Wjelsryp
De gemeente bezit ongeveer 65 hectare landbouwgrond. De pachtprijzen volgen de landelijke trend.

Organisatie
De taken van het college zijn in grote lijnen als volgt verdeeld:
Landerijen, personeelszaken, uitzetten graven en ledenadministratie.
Gebouwen, onderhoud, planning Tsjerkehûs en aansturen vrijwilligerswerk
Kerkbalans, collecten, secretariaat en verkiezingen.

Het kosterschap is verdeeld onder de kerkrentmeesters en de diakenen.
Het preekrooster wordt gemaakt door een vrijwilliger.
De gebouwen worden schoongemaakt door vrijwilligers.
Het onderhoud van de begraafplaatsen in Wjelsryp en Baaium wordt verricht door drie gepensioneerden. Zij krijgen hiervoor een vergoeding uit de opbrengsten van de kerkhoven. In de wintermaanden doen zij klein onderhoud aan de gebouwen.
De beheerder van de kerkhoven zet samen met een kerkrentmeester de graven uit.


Waar willen we aandacht aan besteden

Niet iedereen kiest voor een begrafenis. Daarom is sinds mei 2021 een urnenmuur gerealiseerd. Op deze wijze hebben nabestaanden na een crematie ook een plaats voor hun geliefde.

Naast de kerkbalans van de gemeenteleden wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een financiële bijdrage van  niet-gemeenteleden,  bijvoorbeeld werving donateurs voor het kerkelijk gebouw.

Voor de verdeling van het vele kerkenwerk richten we ons op het werven van meer vrijwilligers.ORGANISATIE


Waar gaat het om

Een  organisatie kan pas functioneren met een bepaalde structuur. Dat geldt ook voor de gemeente van Jezus Christus. Het moet voor iedereen duidelijk door wie en op welke manier de  gemeente wordt bestuurd. Eindverantwoordelijkheid draagt de kerkenraad. Maar ieder gemeentelid wordt gevraagd hierin verantwoordelijkheid te dragen.


Wat zien we in onze gemeente?

De gemeente Wjelsryp – Baaium bestaat uit 267 leden, waarvan 110   belijdende leden en 138 doopleden.

Kerkenraad
De kerkenraad bestaat uit 4 ouderlingen, 1 jeugdouderling, 3 diakenen en 3 ouderling-kerkrentmeesters.
Omdat we een kleine kerkenraad zijn werken we zonder moderamen. Wel vindt de voorbereiding van de kerkenraad plaats in het ouderlingenberaad dat voorafgaand aan de kerkenraadsvergadering wordt gehouden. De voorzitter maakt een agenda. Elk college kan onderwerpen voor de agenda aandragen.
Als hulp voor het opstellen van de agenda is een jaarplanning opgesteld.
We proberen besluiten zoveel mogelijk unaniem te nemen.
De verkiezing van de ambtsdragers ligt in handen van de ouderling-kerkrentmeesters en wordt beschreven in de plaatselijke regeling.
Voor de praktische gang van zaken is een draaiboek gemaakt.
Veel taken zijn uitbesteed aan de predikant en de  colleges van ouderlingen, diakenen en ouderling-kerkrentmeesters . Predikant en de  drie colleges leggen verantwoording af aan de kerkenraad, hieronder vallen ook de rekening, de begroting  en grote uitgaven. Rekening en begroting  van diaconie en kerkrentmeesters zijn op de gemeenteavond en een week daaraan voorafgaand door gemeenteleden in te zien.

Vrijwilligers
Veel vrijwilligers leveren een belangrijke en waardevolle bijdrage aan het functioneren van onze gemeente. Hierbij horen onder andere de beamergroep, de kosters, de schoonmakers, de beheerders die de begraafplaats onderhouden, de preekvoorziener, de redactiemedewerker van het kerkblad, de makers van liturgieën enzovoorts, enzovoorts.
Eenmaal per jaar wordt er door de ouderling-kerkrentmeesters een avond georganiseerd om alle vrijwilligers te bedanken.

Communicatie
De gemeenteleden worden op verschillende manier op de hoogte gehouden van belangrijke zaken. Iedere zondagmorgen worden de mededelingen aan de gemeente bekend gemaakt via de ouderling van dienst en op de beamer.
De gemeente Wjelsryp – Baaium doet mee in het regionale kerkblad 'De Kerkklok'. Alle bijzonderheden worden zo veel mogelijk in dit kerkblad gepubliceerd.

Ook publiceren we regelmatig in 'Út 'e Buorfinne' en in de 'Eartpot'. Op deze manier kunnen we iedereen in het dorp vertellen over wat er zoal gebeurt in onze gemeente.
Twee keer per jaar wordt er een gemeenteavond gehouden. Op deze avonden worden alle bijzondere zaken aan de gemeente voorgelegd. Het gaat hierbij om verslaglegging vanuit de kerkenraad in de zogeheten 'mededelingen vanuit de kerkenraad', begroting en rekening van diaconie en ouderling-kerkrentmeesters, belangrijke beleidsvoorstellen. Na het horen van de gemeente kan de kerkenraad daarover vervolgens een besluit nemen. De uitnodiging voor de gemeenteavond wordt bij ieder gemeentelid thuis bezorgd.
Er verschijnt geen informatieblad meer. Alle relevante gegevens van de gemeente zijn terug te vinden op de website.
Ten aanzien van publiceren hebben we sinds 2018 te maken met de privacywetgeving. Hiervoor is een protocol opgesteld.


Waar willen we aandacht aan besteden

Onze gemeente is voornamelijk een vijftigplusgemeente. Dat stelt ons voor vragen over de houdbaarheid op de lange termijn. Hierbij komt ook de vraag naar voren of we nu al contact zoeken met buurgemeentes of dat we deze vorm van contact voorlopig uitstellen. Het is fijn een gemeente in het eigen dorp te hebben en deze zo lang mogelijk draaiende te houden. Aan de andere kant komen er steeds meer taken op een kleiner wordende groep vrijwilligers te liggen.

Het is belangrijk dat we als gemeente via een website op het internet aanwezig zijn. Het is niet makkelijk op internet om op te vallen. Ook spelen er vragen rondom privacygevoelige gegevens. Een website moet voortdurend worden bijgewerkt.
De vraag is, hoe houden we de website actueel, informatief en aantrekkelijk?

De nieuwswaarde van de Kerkklok neemt af. We komen voor de vraag staan of we met de Kerkklok doorgaan of dat we een goed alternatief kunnen ontwikkelen.

Er liggen relatief veel taken bij de kerkenraad. Omdat de lijnen kort zijn, werkt dit vaak prettig. Het kan ook zwaar zijn. Met het oog op het eventueel niet kunnen vervullen van vacatures in de toekomst, zou het verdelen van taken over meer vrijwilligers een optie zijn.

 

VORMING EN VERBINDING


Waar gaat het om

Een ander woord voor discipelen is leerlingen. Ons leven lang blijven wij leerlingen van onze Heer Jezus Christus. Ons geloof is een levend gebeuren, het is een proces van snoeien en groeien. Daarbij hoort ons geloof te verwoorden, hierover te leren en ons geloof door te geven.
Jezus roept vanaf het begin discipelen bijeen. De bedoeling is samen te komen in zijn naam. Het gaat hierbij om gemeenschapsvorming, om de onderlinge verbondenheid.


Wat zien we in onze gemeente

KAR – Kristus As Routeplanner
Kar komt voort uit de tienernevendienst. Bloksgewijs wordt op vrijdagavond een programma voor tieners van 12 tot 16 jaar aangeboden. Nadruk ligt op ontspanning en op vertrouwd worden met de grondbeginselen van het geloof.

Belijdeniscatechese
Zodra iemand aangeeft dat hij of zij belijdenis wil doen wordt er in overleg met de predikant een aantal bijeenkomsten georganiseerd.

Gespreksgroep Rondom Het Woord
Maandelijkse gespreksgroep in het winterseizoen rond een bijbels thema of een bijbelboek. Momenteel zijn er twee groepen, een op dinsdagavond en een op donderdagmorgen.

Incidentele gespreksgroepen
Er kunnen een of meerdere avonden georganiseerd worden over thema's uit kerk of samenleving.
De diverse activiteiten worden in september op een opgaveblad vermeld en bij alle gemeenteleden bezorgd.

Verbinding
Verschillende activiteiten zijn er vooral met het oog op ontmoeting en onderlinge verbinding.
Hierbij horen het koffiedrinken voor of na de dienst, koffiedrinken op donderdagmorgen (zendingscommissie), startzondag, groothuisbezoek, wintermarkt, adventsmaaltijd, etentje voor alleenstaanden, avond voor vrijwilligers, musical enzovoorts


Waar willen we aandacht aan besteden

Het is van belang dat we in onze gemeente voor wie dat wenst het geloofsgesprek op gang  brengen en  houden. Dat kan in persoonlijke gesprekken, maar ook op het groothuisbezoek, de bijbelkring of bij andere kringen.

We werken er aan om onze gemeente meer bekendheid in het dorp te geven. De verschillende activiteiten worden vermeld of beschreven in de dorpskranten en iedereen uit onze dorpen wordt uitgenodigd.
Zoals blijkt uit de opsomming voor het winterwerk 2019/2020 zijn er veel mogelijkheden voor winterwerk. Door de veelzijdigheid is er voor iedereen wel iets te vinden. Soms kunnen activiteiten door te geringe opgave niet doorgaan. Het streven is om bij geringe deelname een activiteit toch doorgang te laten vinden.

 
terug
 
 
AVG
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.