PKN
Hervormde gemeente Wjelsryp-Baaium
 
Beleidsplan herf. gemeente Wjelsryp-Baaium Beleidsplan herf. gemeente Wjelsryp-Baaium
 Beleidsplan  Hervormde gemeente Wjelsryp -Baaium
 
Wie zijn wij en wat willen wij
 
Wie zijn wij:
De hervormde gemeente van Wjelsryp - Baaium maakt deel uit van de Protestante Kerk in Nederland. Als gemeente behoren wij bij de wereldwijde gemeenschap van Jezus Christus, onze Heer en Heiland. Wij belijden in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen de drie-enige God, Vader, Zoon en heilige Geest.
Wij geloven in God de Vader, de schepper van alle dingen, die zichzelf aan ons heeft bekendgemaakt met de naam 'Ik ben, Ik zal er zijn'. Hij heeft ons beloofd dat Hij er in ons leven bij zal zijn.
Wij geloven in Jezus Christus, de opgestane Heer. In Hem is God tot ons gekomen. Zijn lijden, sterven en opstanding vormen het teken en zegel van Gods heil voor de wereld en voor ons.
Wij leven in de verwachting van het Koninkrijk van God. Het rijk van liefde vrede en gerechtigheid  en wij geloven dat wij dan mogen delen in Gods heerlijkheid.
De Bijbel is de inspiratiebron in ons leven en wij laten ons daarbij aanspreken, inspireren en bemoedigen door Gods heilige Geest. Dat krijgt gestalte in de verkondiging door  Woord en Sacrament en door allerlei activiteiten zoals pastoraat en diaconaat, geloofsopvoeding, catechese, groothuisbezoek en het omzien naar elkaar.
 
Wat willen wij:
Wij willen een protestante geloofsgemeenschap zijn waarin de mensen in het licht van het evangelie van Gods Woord samen de zin van hun leven kunnen ontdekken en beleven. God zelf heeft ons immers gewild. Wij willen vanuit de liefde leven in een open relatie met elkaar, met een open  oog voor de wereld om ons heen. Wij willen een gastvrije gemeente zijn waar iedereen zich een kind van God mag weten en waar ruimte is voor een eigen geloofsbeleving. Wij willen omzien naar elkaar en waar nodig hen ondersteunen die in geestelijke dan wel materiële nood is. Daarbij willen wij ook dienstbaar zijn aan de wereld om ons heen.  
 
Missionaire gemeentetaken
 
Uitgangspunt
De kerk is geen besloten club van mensen die een bepaalde geloofsovertuiging aanhangen, maar een gemeenschap die midden in de wereld staat met een boodschap.
In woord en daad willen wij een wervende gemeente zijn door onze getuigenis en dienst aan hen, die het evangelie niet kennen of daarvan vervreemd zijn. Vanuit een wereldwijde verbondenheid met alle mensen voelen we ons geroepen om in onze eigen omgeving open te staan voor wat er in de wereld en dichtbij in onze dorpen gebeurt.
Wij als gemeente willen voor iedereen in onze dorpen een open gemeente zijn, wij leven ook met hun mee die niet tot de kerk behoren en delen in hun vreugde en verdriet.
 
Stand van zaken
Om onze gemeente te bepalen bij haar missionaire opdracht, zijn er  in samenwerking met de Diaconie, de Zendingscommissie ,de Liturgie commissie en de Alpha groep (Winsum/Wjelsryp) verschillende vormen gezocht om inhoud te geven aan de missionaire taken van de gemeente.
 
Tot haar taken behoren;
De huis aan huis verspreiding met Kerst en Pasen van de Elisabethbodes
Het  bezinnen op en het organiseren van laag drempelige kerkdiensten, zoals de zangdiensten, simmer- en wintersjongdiensten en zendingsdiensten.
Deelname aan de Alpha cursussen en gespreksgroepen.
Maandelijks koffie drinken met groep 65 plussers uit onze dorpen.
Organiseren van de Kerstmarkt. Vaartocht naar het Simmersjongen.
Organiseren samen met de Passage van een adventsviering met een broodmaaltijd.
Organiseren van een warme maaltijd met bepaalde doelgroep(jeugd,Alleenstaanden)
Het organiseren van een Musical b.v. (Mozes,Esther,Jezus,Ruth) waar iedereen uit onze dorpen aan mee kan doen, en dit uitvoeren op de Startzondag.
Het mede organiseren en financieel ondersteunen van de AED groep Wjelsryp, (samen met dorpsbelang Wjelsryp).
 
Ontwikkelingen en voornemens
Continueren en zo mogelijk uitbreiden van gespreks en groeigroepen.
Het organiseren van laagdrempelige open deur diensten, zangdiensten ( eventueel samen met de school)
Het organiseren van de Alpha cursus.
Het opzetten van een laagdrempelige cursus Christelijk geloof.
Het continueren van de gesprekken met doopouders (geloofsopvoeding).
 
Eredienst
 
Uitgangspunt
Op  verschillende plaatsen en momenten en in de verschillende vormen waar wij elkaar ontmoeten  zijn wij gemeente van Christus. De eredienst is daarin een centraal gebeuren als de plaats waar iedereen welkom is en zich veilig en geborgen mag weten. Hier gaat de Bijbel open en horen wij van Gods genade en zijn vergevende liefde. Hier zingen wij Gods lof  en vieren wij het heil. Hier horen wij wat God van ons verwacht , opdat wij Jezus Christus zullen navolgen in ons leven door God te dienen en onze naaste.
 
Stand van zaken:
Iedere zondagmorgen is er een dienst in de kerk van Wjelsryp. Bijzondere diensten worden ook wel gehouden in het dorpshuis “Yn de Mande”. Gemeenteleden die niet meer in de kerk kunnen komen kunnen de dienst thuis rechtstreeks meemaken d.m.v of met behulp van de kerktelefoon.  Iedere zondag is er kinderoppas en iedere zondag is er kindernevendienst voor kinderen tot 12 jaar en om de twee weken tienerdienst voor jongeren van 12 jaar tot 16 jaar, met uitzondering van de zomervakantie.
In de vieringen wordt in grote lijnen de orde van dienst IA en IIA aangehouden van het dienstboek voor de Protestante Kerk in Nederland.  Maar ook de orde van dienst IB en IIB wordt zo nu en dan wel gebruikt. Er wordt gezongen uit het Liedboek voor de Kerken en uit de Evangelische Liedbundel.
 
Vijf keer per jaar wordt het avondmaal gevierd, waarvan één viering op Goede Vrijdag. Ook doopleden en kinderen vanaf de leeftijd van ongeveer 9 jaar mogen aan het Avondmaal deelnemen. Het sacrament van de doop wordt gevierd zodra dit door de ouders wordt gevraagd. Meestal is dat enkele keren per jaar. Voorafgaand aan de doop vindt er altijd een doopgesprek plaats met de ouders.
 
Gedurende het jaar zijn er meerdere bijzondere diensten zoals de Startzondag, de Bidstond en de Dankstond, de Jeugddiensten, de Friese diensten en de diensten passend bij de Advent en de Veertig dagen tijd. Verder zijn er dan nog de dienst bij het afscheid van kinderen van de kindernevendienst en het afsluiten van het kerkelijk jaar waarin de overledenen worden herdacht.
Daarnaast wordt er in regionaal verband meegedaan met het zo genoemde Simmersjongen en sinds kort ook het Wintersjongen en wordt er in regionaal verband een viering georganiseerd voor jongeren tussen 12 en 16 jaar.
 
 
Bij de voorbereiding en uitvoering van al deze diensten zijn naast de kerkenraad meerdere vrijwilligers betrokken zoals de liturgiecommissie, de jeugdraad e.d.  Ook is het verheugend dat regelmatig het zangkoor 'De Lofstem', het muziekcorps 'Concordia' en de jeugdband hun medewerking willen verlenen.
 
 
Ontwikkelingen en voornemens
Ook in de toekomst blijven de vieringen van de eredienst voor ons erg belangrijk. Wij vinden dat  tradities waardevol zijn, maar vinden ook dat tradities waardevolle vernieuwingen niet in de weg mogen staan. Bij dat alles willen wij ons afvragen in hoeverre de vernieuwingen ook kunnen bijdrage aan het verlangen om naast de geloofsbeleving vanuit het verstand ook de geloofsbeleving   vanuit het hart te laten doorklinken. Wij denken dat vooral jongeren daar veel behoefte aan hebben. 
Wij willen in overleg met de basisschool van Wjelsryp kerk-school en gezinsdiensten gaan organiseren om ook op die manier missionaire gemeente te zijn.  
Wij streven ernaar om een gastvrije gemeente te zijn.
 
Pastoraat           
 
uitgangspunt
In navolging van Jezus Christus vinden wij dat pastoraat een wezenlijk onderdeel van de gemeente is. Het gaat om de persoonlijke ontmoetingen van mensen die zich door het evangelie geïnspireerd weten. Pastoraat is dus een zaak van de gehele gemeente. Wij noemen dit het omzien naar elkaar. Samen met de predikant hebben de ouderlingen daarin een bijzondere taak. Namelijk het inspireren van de gemeenteleden om samen met hen haar pastorale taak te vervullen.
 
Stand van zaken.
Het georganiseerd pastoraat
Naast de pastorale zorg van de gemeenteleden hebben de ouderlingen de zorg voor het georganiseerde pastoraat. Dat krijgt vorm in het persoonlijk huisbezoek en het bijzonder pastoraat bij gebeurtenissen zoals eenzaamheid, ziekte, rouw e.d.  Daarnaast organiseren  en verzorgen de ouderlingen samen met de predikant eenmaal per jaar de groothuisbezoeken.
 
Het crisispastoraat
De predikant heeft de zorg voor het crisispastoraat, daarbij zo nodig ondersteund door de ouderlingen. Crisispastoraat is de zorg en aandacht bij ernstige ziekte, overlijden, rouw, relatieproblemen, psychische problemen en geloofsvragen.
 
Het ouderenpastoraat
Het ouderenpastoraat is een zaak van de ouderlingen en de predikant.
De groep gemeenteleden ouder dan 80 jaar worden zo mogelijk twee keer per jaar door de predikant bezocht en de ouderen ouder dan 70 jaar één keer. Vaak is er ook een relatie met het crisispastoraat.
 
Het jongerenpastoraat
Het jongerenpastoraat is meer een collectieve zorg dan individuele zorg. De jeugdouderling ondersteund waar nodig het jeugd-  en jongerenwerk. Zij heeft regelmatig contact met de leiding van de verschillende jeugdgroepen.
 
Om de predikant en de ouderling te ondersteunen en te informeren zijn er een aantal contactpersonen gevraagd eventuele bijzonderheden zo snel mogelijk door te geven aan de ouderlingen en of de predikant.
Zo mogelijk eens per maand is er de consistorievergadering. Dit heeft tot doel om elkaar te informeren, bijzonderheden met elkaar te delen en er is ruimte voor persoonlijke toerusting.
 
Ontwikkelingen en voornemens
Wij willen zo mogelijk nog meer dan nu het geval is het accent leggen op het omzien naar elkaar.
Wij willen niet alleen een gemeente zijn waar we elkaar alleen ontmoeten in de eredienst, maar op allerlei manieren  aandacht hebben voor elkaars noden. Dit als een antwoord op de maatschappij die steeds meer individualistischer wordt en waar mensen het idee krijgen dat zij steeds meer aan zichzelf worden overgelaten.
Het aantal contactpersonen zou nog wel kunnen worden uitgebreid.
 
Diaconie
 
Uitgangspunt
Diakenen zijn vaak uitvoerend bezig. De kerntaak van een diaken is dat hij/zij zich in zet voor mensen,  dichtbij en veraf, die in nood verkeren, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. De diaken heeft hierin een stimulerende en toerustende taak en kan hierbij gemeenteleden en/of andere instanties inschakelen.
 
Stand van zaken
Het college van diakenen bestaat uit drie personen en vergadert ong. 10 keer per jaar.
Ze houden zich bezig met de volgende taken:
 
- Lidmaatschap kerkenraad
- Collecteren in de dienst
- Informatie beschikbaar stellen over de projecten die worden ondersteund.
- Besteding diaconale gelden
- Financiële ondersteuning Jeugdwerk
- Financiële ondersteuning  Zendingscommissie.
- Verzorgen/voorbereiden viering Heilig Avondmaal
- Organiseren en financieren “kerstattenties”
- Organiseren ( samen met de Passage) en financieren van de adventsviering.
- Organiseren “kerstpakkettenactie”.
- Bijwonen regionale diaconievergaderingen
- Beheer onroerende goederen
- Beheer kerktelefoon
- Bestellen, verspreiden en financieren Elisabet (voorheen Elisabethbode) met Pasen en Kerst.
- Bij toerbeurt meedraaien als koster
 
Ontwikkelingen en voornemens
Ons voornemen is om in de komende jaren vooral de ondersteuning in onze directe omgeving te continueren en zo mogelijk uit te breiden.
 
 
Vorming en Toerusting
 
Uitgangspunt
De Here Jezus heeft ons opgedragen God lief te hebben met heel ons hart, met heel onze ziel, met al onze krachten en met heel ons verstand. Dat betekent dat wij moeten groeien in ons geloof en dat is een levenslang proces. Om daaraan te voldoen is de gemeente een leergemeente. En daarom zijn wij  op verschillende manieren bezig om te leren wie God voor ons is en voor ons wil zijn. In zijn Naam heeft Hij ons immers beloofd dat Hij erbij wil zijn in ons leven.  En de heilige Geest wil ons leren hoe wij Jezus Christus kunnen leren kennen.
 
Stand van zaken
Kindernevendienst
Iedere zondag is er tijdens de eredienst kindernevendienst voor kinderen van 4 tot 12 jaar. In de kindernevendienst worden de kinderen vertrouwd gemaakt met de verhalen uit de Bijbel op een manier die voor hen begrijpelijk is. Voor het gebed om de leiding van de heilige Geest verlaten de kinderen de kerkdienst en zij komen terug na de verkondiging.
 
Tienerdienst
Eén keer in de twee weken is er ook een tienerdienst. Ook die wordt gehouden tijdens de eredienst en is bedoeld voor kinderen van 12 jaar tot 16 jaar. In de tienerdienst worden de kinderen vertrouwd gemaakt met geloofsvragen. Aan de hand van thema 's worden deze geloofsvragen besproken en daarbij wordt aansluiting gezocht met de leefwereld van de kinderen. 
 
Belijdeniscatechese
Zodra iemand heeft aangegeven dat hij of zij graag belijdenis wil doen worden er in overleg met de predikant een aantal avonden georganiseerd. Ook individuele begeleiding is mogelijk.   
 
Gespreksgroep Ouderen : ' Rondom het Woord '.
In de gespreksgroep ' Rondom het Woord ' komen ouderen vanaf de leeftijd van 55 jaar bij elkaar om aan de hand van onderwerpen met thema 's zoals:  'Hoe lezen we de Bijbel, Het Verbond,  Verlossing en Verzoening, Trouw e.d. '  het Woord van God beter te verstaan.  Wie is de God van Israël, Wie wil Hij voor ons zijn, Wat betekent het dat Jezus Christus de Zoon in de wereld is gekomen om ons te verzoenen met God de Vader.
 
ALPHA - cursus
Al enige jaren wordt er samen met de gereformeerde gemeente van Winsum een ALPHA- cursus georganiseerd. De cursus staat open voor iedereen die meer wil weten van het christelijk geloof. Na de maaltijd is er altijd een inleiding en daarna wordt er verder gesproken over vragen zoals : ' Wie is Jezus Christus, waarom bidden wij tot God, waarom zouden wij in de bijbel lezen enz '.
 
 
Bij al deze activiteiten is de kerkenraad in meer of mindere mate betrokken. Maar het zou allemaal niet mogelijk zijn zonder dat zij daarbij worden geholpen door vele vrijwilligers.
 
Ontwikkelingen en voornemens
Een landelijk probleem is de betrokkenheid van gemeenteleden tussen de 25 en 45 jaar. Veel van deze gemeenteleden hebben nog wel een relatie met de kerk, maar hebben geen behoefte om aan activiteiten deel te nemen of om zich daarvoor in te zetten. De kerkenraad heeft zich voorgenomen om  openingen te vinden,  zodat ook deze gemeenteleden,  meer dan nu het geval is, het gevoel hebben dat zij er bij horen.
 
 
 
 
Jeugd
 
Uitgangspunt
Groeien in het geloof is geen vanzelfsprekende zaak. Daarom is het van belang kinderen en jongeren te betrekken in het werk van de gemeente. Dit is niet alleen een verantwoordelijkheid van de ouders. Ook de kerkenraad en de gehele gemeente zijn geroepen om de ouders te helpen in de geloofsopvoeding van kinderen en jongeren.
 
Stand van zaken
Binnen de kerkenraad is één ouderling aangesteld als jeugdouderling. De jeugdouderling is de verbindende schakel tussen alle jeugdactiviteiten en de kerkenraad. Zij wordt daarbij ondersteund door de jeugdraad. De jeugdraad bestaat uit zes gemeenteleden die zelf betrokken zijn bij de verschillende groepen zoals de kindernevendienst, de tienerdienst.  Zie ook het overzicht bij Vorming en Toerusting.
Door de jeugdraad worden ieder jaar vier jeugddiensten georganiseerd. Daarnaast participeren zij in de organisatie van jeugddiensten in regioverband.
Ieder jaar wordt de viering van de kerstnachtdienst eveneens verzorgd door de jeugdraad. De voorbereiding van deze viering wordt ook door de jeugdraad zelf gedaan.
Ook bij de voorbereiding van de startzondag is de jeugdraad betrokken. Zij doen dit afwisselend samen met de ouderlingen, de diakenen of de kerkrentmeesters van de kerkenraad.
 
Ontwikkelingen en voornemens
De betrokkenheid van de kinderen en de jongeren is voor ons van grote betekenis. Daarom willen wij zo veel mogelijk initiatieven van de jeugdraad ondersteunen en hen helpen in het zoeken naar manieren van geloofsbeleving die past bij kinderen en jongeren.
 
 
Organisatie
 
Uitgangspunt
Iedere vereniging of organisatie kan niet functioneren zonder een bepaalde structuur. Ook al zijn wij de gemeente van Christus, toch hebben ook wij een  organisatie nodig. Voor de gemeenteleden moet het duidelijk zijn door wie en op welke manier de organisatie wordt bestuurd.  Wat zijn daarbij ieders verantwoordelijkheden. En vanuit de kerkenraad moeten gemeenteleden kunnen worden aangesproken om al dan niet actief te participeren in de gemeente. Het doel is om alle gemeenteleden bewust te maken van de gaven die ieder heeft ontvangen van God en waarmee zij of hij de gemeente kan dienen.
 
Stand van zaken.
Kerkenraad en moderamen.
De gemeente Wjelsryp - Baaium heeft 118 belijdende leden,  150 doopleden en  23 overige leden ( geboorteleden, gastleden en leden die niet hervormd zijn). Gezien de omvang van de gemeente heeft de kerkenraad ervoor gekozen dat zij zal bestaan uit 4 ouderlingen, 3 diakenen, 3 ouderling - kerkrentmeesters en de predikant.
Het moderamen  bestaat uit een voorzitter ( tijdelijk ingevuld door de predikant) de scriba van de kerkenraad en één diaken. Iedere maand vergadert de kerkenraad met uitzondering van de maanden juli en augustus. Voorafgaand aan de kerkenraadsvergadering vergadert het moderamen. Haar enige taak is de agenda van de kerkenraadsvergadering voor te bereiden. Besluiten worden alleen in de kerkenraadsvergadering  genomen conform de richtlijnen van de Algemene kerkorde van de PKN -kerk. Iedere vergadering wordt geopend met gebed en een korte overdenking. En de vergadering eindigt met het samen zingen van een lied.
 
Relaties.
De Vrouwengroep 'de Passage ', de Jeugdclub voor kinderen tussen 12 en 16 jaar en de Contactgroep voor Ouderen  vallen niet rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. Wel  is er een relatie voor wat betreft eventuele ondersteuning.
 
Vrijwilligerswerk
 Naast de hiervoor genoemde activiteiten waarbij al meerdere vrijwilligers zijn betrokken  zijn er  als ondersteuning van de gemeente meerdere groepen en personen werkzaam in de gemeente. Gezien de omvang van de gemeente zijn dit allemaal vrijwilligers. Dit zijn o.a. de beamergroep, de liturgiecommissie, de kosters, de schoonmakers, de beheerders die de begraafplaats onderhouden, de preekvoorziener, de redactiemedewerker voor het kerkblad, de lectoren en de vrijwilligers die zorgen voor de kinderopppas. Zonder al deze mensen zou het functioneren van de gemeente niet mogelijk zijn.
 
Communicatie
De gemeenteleden worden op verschillende manieren op de hoogte gehouden van zaken die voor het functioneren van de gemeente belangrijk zijn. Ieder zondagmorgen worden de mededelingen aan de gemeente bekend gemaakt zowel mondeling als met behulp van de beamer. Bijzondere mededelingen worden aan het eind van de dienst tijdens de collecte eveneens met behulp van de beamer bekend gemaakt.
De gemeente Wjelsryp - Baaium participeert in het regionale kerkblad 'De Kerkklok'. Deze verschijnt één keer in de vier weken. Alle bijzonderheden worden zo veel mogelijk in dit kerkblad gepubliceerd.
Twee of drie keer per jaar wordt er een gemeenteavond gehouden. Op deze gemeenteavond worden alle bijzondere zaken aan de gemeente voorgelegd. Bijvoorbeeld : ' mogen doopleden wel of niet aan het Avondmaal deelnemen '. Na het horen van de gemeente kan de kerkenraad daarover vervolgens een besluit nemen. De uitnodiging voor de gemeenteavond wordt bij ieder gemeentelid thuis bezorgd.
Om de twee jaar verschijnt er een informatieblad. In dit informatieblad staan alle relevante gegevens van de gemeente zoals naam en adres van de predikant en de kerkenraadsleden, informatie over de verschillende commissies e.d. Ook dit informatieblad wordt bij ieder thuis bezorgd.
 
 
Ontwikkelingen en voornemens
De inzet van zowel kerkenraadsleden en medewerkers en de vele vrijwilligers maakt het mogelijk dat wij een zelfstandig functionerende gemeente kunnen zijn. Die inzet en betrokkenheid is voor ons erg waardevol en dat willen wij graag zo houden. Voor zover mogelijk willen wij gebruik gaan maken van de digitale middelen om de communicatie met de gemeenteleden te versterken en om ook niet gemeenteleden te informeren. Denk bijvoorbeeld aan het opzetten van een Web -site. 
 
AVG
Ook wij als kerkelijke gemeente ontkomen niet aan de wet op privacybescherming.
De Algemene Verordening Gegevensbescherming.
U heeft het recht dat er zorgvuldig en rechtmatig met uw gegevens wordt omgegaan. Daarom zorgt de gemeente ervoor dat uw privacyrechten en gegevensbescherming op orde zijn door deze standaard te beveiligen en privacyregels toe te passen.
Bij Tea Sieta Greidanus ligt een document ter inzage hoe de gemeente diverse beleidsmatige maatregels heeft getroffen.
Mocht u inzage willen dan kunt u contact met haar opnemen.
Soms worden tijdens de diensten foto’s genomen om ons als levendige gemeente te presenteren op onze website van de kerk. Ook via deze weg vragen wij u om kenbaar te maken als u niet herkenbaar op de foto wil komen welke op de site geplaatst kan worden.

 
Beheer
 
Uitgangspunt
De ouderling- kerkrentmeesters beheren  alle bezittingen en geldstromen binnen de gemeente Welsrijp/Baaium en dragen actief bij in het organiseren van erediensten en andere zaken. Verder worden ze ondersteund door een groot aantal vrijwilligers.
 
Stand van zaken
Het college vergadert  1 x per 3 maanden of vaker afhankelijk van de vraagstukken die op ons afkomen.
Personeelszaken
De gemeente Welsrijp/Baaium heeft een parttime predikant in dienst. Verder hebben we 3 organisten die de erediensten begeleiden tegen een vrijwilligersvergoeding.
Administratie
De financiële administratie wordt door een vrijwilliger uit de gemeente gedaan.  Deze verzorgt ook de begrotingen en andere rapportages. De boekhouding wordt jaarlijks gecontroleerd door een accountantskantoor.
De ledenadministratie is in handen van de kerkrentmeesters.
 Het beheer en de financiële administratie van beide kerkhoven wordt gedaan door een vrijwilliger, die 1x per jaar rapporteert tijdens een vergadering van de kerkrentmeesters.
Gebouwen en andere bezittingen
De gemeente beschikt over de volgende gebouwen:
  • Kerk te Welsrijp
  • Consistorie te Welsrijp
  • Vergaderruimte Tsjerkehûs te Welsrijp
Verder bezit de gemeente ca. 65 ha landbouwgrond. De pachtprijzen volgen de landelijke verhogingen. 
Organisatie
Het college van  kerkrentmeesters legt verantwoording af aan de kerkenraad. De taken binnen het college zijn verdeeld en zijn in grote lijnen:
  • Landerijen, personeelszaken, uitzetten graven en  ledenadministratie
  • Gebouwen, onderhoud, planning Tsjerkehûs en aansturen vrijwilligerswerk
  • Kerkbalans, collecten, secretariaat  en verkiezingen etc.
Het kosterschap is verdeeld onder de kerkrentmeesters en diakenen. Het preekrooster wordt gemaakt door een vrijwilliger. De gebouwen worden schoongemaakt door vrijwilligers uit de gemeente.
Het onderhoud van de begraafplaatsen in Welsrijp en Baaium wordt gedaan door 3 vutters die daar een vergoeding voor krijgen uit de opbrengsten van de kerkhoven. In de wintermaanden doen ze ook klein onderhoud aan gebouwen.
Jaarlijks wordt bekeken of we meedoen aan kerkenpad. Ook hier werken we met vrijwilligers.
Voor al het bovengenoemde vrijwilligerswerk ligt de aansturing bij de kerkrentmeesters.
De beheerder van de beide kerkhoven zet samen met een kerkrentmeester de graven uit.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
terug
 
 

Wintersjongen yn Tsjom
datum en tijdstip 26-01-2020 om 10.00 uur
meer details

Eare tsjinst
datum en tijdstip 02-02-2020 om 9.30
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 09-02-2020 om 9.30
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 16-02-2020 om 9.30
meer details

 
Adventsvuur
Voor het adventsvuur: zie gemeente info!!
 
AVG
meer
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.